Cabal Mobile – Andromeda Server Migration FAQ

Posted by

🇵🇭 The post comes with both English and Vietnamese. English will be first then Vietnamese.

🇻🇳 Bài viết bao gồm cả 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Tiếng Anh trước và tiếng Việt sau.


It’s time to let your faith unfold your untold destiny, Cabalista! Prepare to dominate as the centuries-long battle of Phoenix and Griffin will finally turn to its end. As their fierce battle generated the night sky that we know today. There has been a prophecy where the next ruler of Nevareth will be named after the stars that guide us all in the darkness of the night. 

With this, giving birth to the lore of the prophesied Andromeda to take the lead in bringing peace and balance amongst the destroyed worlds.

Be ready for the heated battles as the conquest for the next heir to the throne takes place!

❓Q: What will happen?

A: Phoenix and Griffin Servers will be merged into the Andromeda Server.

❓Q: When will it happen?

A: Plan is the merge will be done during the weekly maintenance on 20-October-2022.

❓Q: Can I decide to not move to Andromeda?

A: No, the merge will be done automatically. There is no other alternative.

❓Q: I have characters in both servers, what will happen?

A: If you have less than or equal 6 characters in total, then all 6 characters will be moved to the new server Andromeda. Check the examples below:

 • You have 3 characters in Phoenix and 2 characters in Griffin => All 5 characters will be moved to Andromeda.
 • You have 6 characters in Phoenix and 0 character in Griffin => All 6 characters will be moved to Andromeda.
 • You have 1 character in Phoenix and 5 characters in Griffin => All 6 characters will be moved to Andromeda.

❓Q: How many characters will be moved to the new server?

A: It depends on the activation status of Character Slot Extender item:

 • You will get total of 6 available slots of character in Andromeda, if:
  • You do not have at least one “Character Slot Extender” activated for Slot #7 nor #8 nor #9 in either Phoenix or Griffin
 • You will get total of up to 3 additional available slots of character in Andromeda, if:
  • You have activated the “Character Slot Extender” at different slots in either Phoenix or Griffin.
 • If you have activated the “Character Slot Extender” for the same slot of both server, you will be compensated for the loss.

❓Q: If I have more characters than the available slots of character in Andromeda, what will happen?

A: Characters will be marked for removal during the merge, based on some prioritising criteria:

 • Characters with lower Level/OLV will be removed.
 • If multiple characters have same Level/OLV, the one that has lower EXP/OXP will be removed.
 • If characters have same Level/OLV and EXP/OXP, the one that was created later will be removed.
 • For example
  • I have 7 slots in Andromeda, but I have total 11 characters from Phoenix and Griffin,:
   • Phoenix:
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char4 – Lv 200 OLV 40 24%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% created on 01/01/2022
    • Char7 – Lv 93 84%
   • Griffin:
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char28 – Lv 142 12%
    • Char40 – Lv 1 40%
    • Char920 – Lv 131 3% created on 01/04/2022
   • After merged into Andromeda, you will get:
    • Char4 – Lv 200 OLV 40 24%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% created on 01/01/2022
    • ❌ Char920 – Lv 131 3% created on 01/04/2022 => Marked for removal because the creation date was newer than the Char6
    • ❌ Char7 – Lv 93 84% => Marked for removal due to low level
    • ❌ Char40 – Lv 1 40% => Marked for removal due to low level

❓Q: What will happen with Guild Ranking?

A: Guild Ranking will be merged. Guild Ranking will be updated daily based on the Mission War score as usual.

❓Q: What will happen with Dungeon Ranking?

A: Dungeon Ranking will also be merged. Ranking will be updated hourly after merged as usual.

❓Q: If a character name is existed in both servers, what will happen?

A: During the merge, server will add a suffix or random number at the end of the name forcefully to avoid the duplication.

 • For example, in Phoenix, I have a character name MrWormy. During the merge, server will change it into something like MrWormy0391, MrWormy_A…
 • All characters will get a Rename Card complimentary for renaming afterward.

❓Q: What will happen with Guild Name?

A: Guild Name will also be forced with a suffix. Guild Master can change the Guild Name with the free Guild Rename Card provided.

❓Q: Since the name gets changed automatically, will I lose people in my buddy list?

A: No, the merge process will also update the buddy list according to the name that was updated automatically by the system.

 • For example, I have a friend in buddy list whose IGN was MrAzure, due to merge, his name was renamed automatically into MrAzure9348. Then after the merge, when I login, I will see MrAzure9348 in my buddy list.

❓Q: What will happen to items in Agent Shop, Warehouse and Shared Achievement?

A: Between two servers, Agent Shop, Warehouse and Shared Achievement of the character with higher level, EXP and oldest creation date will be moved to the Andromeda.

❓Q: What will happen with my items in the Event Inventory?

A: All of items in the Event Inventory will be merged into Andromeda. But if the item has the receive duration expired during the maintenance, you should receive the item before the merge to avoid item loss.

❓Q: What will happen with my Force Gem?

A: Total amount of Force Gem from both Phoenix and Griffin will be combined and moved to Andromeda.

❓Q: What will happen with my periodical services (Premium, Blessing Beads, AH cards…)

A: It depends on the type of periodical services:

 • Premium Service won’t be affected, and you will get it in Andromeda as you have it from before.
 • If you use any blessing beads or AH card in both servers, then:
  • If the types of blessing beads and rates are the same, the duration will be merged.
  • If the types of blessing beads are the same but the rates are not the same, the one will higher rate will be moved.
  • If the types of blessing beads are not the same, they will be moved.
 • For example:
  • You are using in Phoenix:
   • BB EXP 100% 30d
   • BB AXP 50% 30d
   • BB Plus 25d
  • You are using in Griffin:
   • BB EXP 50% 15d
   • BB AXP 50% 32d
   • BB Skill EXP 100% 20d
   • BB WEXP 50% 10d
  • Then in Andromeda, you will get:
   • BB EXP 100% 30d (from Phoenix; the one from Griffin got deleted because only 50% EXP)
   • BB AXP 50% 62d (merged from both servers)
   • BB Skill EXP 100% 20d (from Griffin)
   • BB WEXP 50% 10d (from Griffin)
   • BB Plus 25d (from Phoenix)

Hope that this post will assist you somehow for the preparation before the server migration from Phoenix and Griffin into Andromeda on 20-Oct-2022. The publisher – PlayPark – also throw a lot of exclusive events for welcoming players to the new Andromeda server. Get yourself ready and jump into the Andromeda!

Wormy/


Hỡi những chiến binh của lục địa Nevareth, thời khắc định mệnh đã đến, hãy để niềm tin dẫn dắt bạn sang một mốc son mới. Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất để chiếm được ưu thế trong cuộc chiến giữa hai cụm máy chủ Phoenix và Griffin. Tương truyền, cuộc chiến giữa Phoenix và Griffin sẽ vô cùng khốc liệt, và những người có thể nắm giữ được định mệnh của cuộc chiến sẽ là những kẻ thống trị thiên hà Andromeda. Điều này đã được những triết gia ở lục địa Nevareth tiên đoán từ ngàn năm trước. Liệu bạn có phe chiến thắng? Hãy hòa mình vào dòng chảy của Andromeda, của những cuộc chiến bất tận giữ những anh tài xử Phoenix và Griffin ở thiên hà mới Andromeda.

❓Q: Chuyện gì sắp xảy ra vậy?

A: Server Phoenix và Server Griffin sẽ sát nhập với nhau thành server Andromeda.

❓Q: Khi nào việc này sẽ xảy ra?

A: Theo dự kiến, việc sát nhập sẽ được diễn ra vào lúc bảo trì định kỳ ngày 20 Tháng Mười 2022 (20/10/2022).

❓Q: Tôi có thể chọn lựa không chuyển sang server Andromeda không?

A: Không, việc sát nhập sẽ được diễn ra tự động, do vậy bạn không có lựa chọn nào khác.

❓Q: Tôi có nhân vật ở cả 2 server, chuyện gì sẽ xảy ra?

A: Nếu bạn có tổng là ít hơn hoặc bằng 6 nhân vật ở cả hai server Phoenix và Griffin thì tất cả các nhân vật đó sẽ được chuyển sang Andromeda. Bạn hãy xem các ví dụ sau nhé:

 • Bạn có 3 nhân vật ở Phoenix và 2 nhân vật ở Griffin => Cả 5 nhân vật sẽ được chuyển sang Andromeda.
 • Bạn có 6 nhân vật ở Phoenix và 0 nhân vật ở Griffin => Cả 6 nhân vật sẽ được chuyển sang Andromeda.
 • Bạn có 1 nhân vật ở Phoenix và 5 nhân vật ở Griffin => Cả 6 nhân vật sẽ được chuyển sang Andromeda.

❓Q: Bao nhiêu nhân vật sẽ được chuyển sang server mới?

A: Điều này phụ thuộc vào việc bạn có kích hoạt item “Character Slot Extender” hay không, cụ thể:

 • Bạn sẽ có 6 slot nhân vật tại Andromeda nếu::
  • Bạn chưa hề kích hoạt bất kỳ item “Character Slot Extender” cho slot nhân vật #7, #8 hoặc #9 nào ở cả hai server Phoenix và Griffin.
 • Bạn sẽ được tăng thêm tối đa 3 slot nhân vật tại server Andromeda, nếu:
  • Bạn kích hoạt item “Character Slot Extender” ở các vị trí khác nhau ở server Phoenix hoặc Griffin.
 • Nếu bạn sử dụng item “Character Slot Extender” cho cùng một vị trí slot ở cả 2 server, ban sẽ được đền bù cho việc đó.

❓Q: Tôi có nhiều nhân vật hơn số lượng slot nhân vật tại Andromeda, chuyện gì sẽ xảy ra?

A: Các nhân vật sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi quá trình sát nhập theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

 • Nhân vật có level/OLV thấp hơn sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi sát nhập.
 • Nếu các nhân vật có cùng level/OLV, nhân vật có lượng EXP/OXP thấp hơn sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi sát nhập.
 • Nếu các nhân vật có cùng level/OLV, cùng lượng EXP/OXP, nhân vật nào được tạo sau sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi sát nhập.
 • Ví dụ:
  • Tôi có 7 slots bên server Andromeda, nhưng có 11 nhân vật ở tổng cộng 2 server Phoenix và Griffin, cụ thể:
   • Phoenix:
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char4 – Lv 200 OLV 40 24%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% tạo ngày 01/01/2022
    • Char7 – Lv 93 84%
   • Griffin:
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char28 – Lv 142 12%
    • Char40 – Lv 1 40%
    • Char920 – Lv 131 3% tạo ngày 01/04/2022
   • Sau khi sát nhập ở Andromeda sẽ có:
    • Char4 – Lv 200 OLV 40 24%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% tạo ngày 01/01/2022
    • ❌ Char920 – Lv 131 3% tạo ngày 01/04/2022 => Bị bỏ vì trùng ngày tạo mới hơn nhân vật Char6, nên mức ưu tiên đánh dấu bỏ cao hơn
    • ❌ Char7 – Lv 93 84% => Bị bỏ vì level thấp
    • ❌ Char40 – Lv 1 40% => Bị bỏ vì level thấp

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra guild bảng xếp hạng Guild?

A: Bảng xếp hạng Guild sẽ được sát nhập vào server Andromeda. Kết quả xếp hạng sẽ được update định kỳ hàng ngày dựa trên kết quả Mission War.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy với bảng xếp hạng Dungeon?

A: Bảng xếp hạng dungeon sẽ được sát nhập sang server Andromeda, kết quả xếp hạng sẽ được cập nhật hàng giờ như trước đây.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân vật của tôi bị trùng tên ở cả Phoenix và Griffin?

A: Trong quá trình sát nhập, hệ thống sẽ tự động đổi tên tất cả các nhân vật với một hậu tố hoặc chuỗi số / chữ ngẫu nhiên để tránh trùng lặp.

 • Ví dụ ở server Phoenix tôi có nhân vật tên là MrWormy. Trong quá trình sát nhập, hệ thông sẽ đổi tên nhân vật của tôi thành MrWormy0391 hoặc MrWormy_A hoặc gì đó tương tự.
 • Tất cả các nhân vật sẽ được tặng miễn phí một thẻ đổi tên “Rename Card” để phục vụ cho việc đổi tên nhân vật sau khi bị tự động đổi như trên.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với tên của Guild?

A: Tên guild cũng có thể trùng giữa hai server, do vậy, hệ thống cũng sẽ tự động đổi tên guild. Chủ guild có thể đổi lại tên guild bằng thẻ đổi tên guild miễn phí được gửi cho chủ guild trong quá trình sát nhập..

❓Q: Tôi thấy tên nhân vật bị đổi tự động, liệu tôi có bị mất hết danh sách bạn bè không (Buddy List)?

A: Không, khi hệ thống đổi tên nhân vật tự động trong quá trình sát nhập thì tên tương ứng trong Buddy List cũng sẽ tự động đổi theo.

 • Ví dụ, tôi có người bạn có tên nhân vật là MrAzure, trong quá trình sát nhập, hệ thống tự động đổi tên nhân vật thành MrAzure9348. Sau khi kết thúc sát nhập, tôi sẽ thấy MrAzure9348 trong danh sách bạn bè của tôi.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với các item trong Agent Shop, Warehouse (kho) và Shared Achievement?

A: Trong hai server, server nào có nhân vật có level cao nhất với tổng EXP cao nhất và ngày tạo cũ nhất sẽ được ưu tiên để chuyển toàn bộ Agent Shop, Warehouse và Shared Achievement sang server Andromeda.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với các item trong Event Inventory của tôi?

A: Toàn bộ các item trong Event Inventory của cả 2 server sẽ được sát nhập về Andromeda. Nhưng nếu item trong Event Inventory có thời hạn nhận nằm trong khoảng thời gian bảo trì thì bạn nên nhận item đó trước bảo trì để tránh thất thoát item.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với Force Gem của tôi?

A: Tổng Force Gem của cả Phoenix và Griffin sẽ được cộng dồn và chuyển sang Andromeda.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với các dịch vụ có thời hạn của tôi (Premium, Blessing Beads, AH cards…)

A: Điều đó tùy thuộc vào loại dịch vụ có thời hạn mà bạn có, cụ thể:

 • Premium sẽ không bị ảnh hưởng, vì nó kích hoạt trên toàn bộ các server.
 • Nếu bạn có sử dụng Blessing Beads hoặc AH Card ở cả 2 server thì:
  • Nếu loại blessing beads trùng và tỉ lệ nhân trùng thì tổng thời hạn của blessing beads sẽ được cộng dồn và chuyển sang Andromeda.
  • Nếu loại blessing beads trùng nhưng tỉ lệ nhân khác nhau thì loại có tỉ lệ nhân cao hơn sẽ được chuyển sang Andromeda.
  • Nếu loại blessing beads không trùng thì mặc định nó sẽ được chuyển sang Andromeda.
 • Bạn xem ví dụ cụ thể bên dưới nhé:
  • Ở Phoenix bạn đang dùng:
   • BB EXP 100% 30d
   • BB AXP 50% 30d
   • BB Plus 25d
  • Ở Griffin bạn đang dùng:
   • BB EXP 50% 15d
   • BB AXP 50% 32d
   • BB Skill EXP 100% 20d
   • BB WEXP 50% 10d
  • Khi đó sau khi sát nhập ở Andromeda bạn sẽ có:
   • BB EXP 100% 30d (được mang sang từ Phoenix; cái ở Griffin bị xóa vì tỉ lệ nhân thấp hơn, chỉ có 50% EXP)
   • BB AXP 50% 62d (cộng dồn thời hạn từ hai server)
   • BB Skill EXP 100% 20d (được mang sang từ Griffin)
   • BB WEXP 50% 10d (được mang sang từ Griffin)
   • BB Plus 25d (được mang sang từ Phoenix)

Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ bạn phần nào cho việc chuẩn bị cho sát nhập từ Phoenix và Griffin vào Andromeda vào ngày 20/10/2022 tới. Nhà phát hành PlayPark cũng mở hàng loạt sự kiện độc quyền cho server Andromeda để kêu gọi các chiến binh chung tay xây dựng server mới. Hãy chuẩn bị thật tốt hành trang cho mình để tiến vào server Andromeda bạn nhé.

Wormy/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.