Cabal Mobile PHVN – Sep 22nd 2022 Update

Posted by

Post will come with both English 🇬🇧 & Vietnamese 🇻🇳.

1. Collect & Exchange Event

 • Duration / Thời gian
  • From 22-Sep-2022 to 05-Oct-2022
  • Từ 22/09/2022 đến 05/10/2022
 • Mechanism / Cơ chế:
  • Collect letters and numbers from various dungeons and maps and Exchange at NPC Yul for various items.
  • Thu thập những chữ cái và con số drop từ các dungeon và map khác nhau, đem đổi cho NPC Yul để nhận được những vật phẩm có giá trị.
 • Mô tả:
  • List of dungeons / maps and related letters / numbers drop:
  • Danh sách các dungeon và map cùng với các chữ cái và con số tương ứng:
 • Exchange mechanism:
 • Nguyên tắc đổi:
 • “1GNITE Box” Drop List
 • Các vật phẩm có thể nhận được từ “1GNITE Box”

2. CM Yul’s Upgrade

 • Duration / Thời gian
  • From 22-Sep-2022 to 05-Oct-2022
  • Từ 22/09/2022 đến 05/10/2022
 • Cơ chế / Mechanism
  • Exchange for Upgrade Token and upgrade it, exchange the upgraded Upgrade Token according to the requirement for the Craftsman Boots at SIG-Metal, Mithirl, Archridium grade.
  • Đổi lấy Upgrade Token và upgrade lên, đổi những Upgrade Token đã upgrade lấy Craftsman Boots (giây) của các cấp SIG-Metal, Mithirl, Archridium.

3. Level Up Rewards

 • Duration / Thời gian
  • From 22-Sep-2022 to 05-Oct-2022
  • Từ 22/09/2022 đến 05/10/2022
 • Cơ chế / Mechanism
  • Reach a certain level to get the Level Up Reward. This event is not applicable for Dark Mage.
  • Đạt đến một level (cấp độ) nhất định để nhận được phần quà thằng cấp. Lưu ý, event này không áp dung cho Dark Mage.

4. Login Event (22-Sep-2022 ~ 22-Oct-2022)

 • Login to get your reward daily. You will get additional reward – a Login Box – for consecutively login for certain amount of days.
 • Đăng nhập và nhận những phần quà có giá trị hàng ngày. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được thêm 01 Login nếu bạn đăng nhập liên tiếp một số ngày cụ thể.
 • Drop list from “Login Box”
 • Các vật phẩm có thể nhận được từ “Login Box”

1. Force Wing – Rare Grade

 • Essence of Wing (Rare) is arriving in Nevareth, now the brave warriors of Nevareth can transcend their Force Wing to the Rare Grade. Force Wing – Rare comes with 100 level, providing a huge boost for your character.
 • Force Wing cấp độ Rare đã đến với Nevareth, các chiến binh dũng cảm đã có thể thăng hạng Force Wing của mình lên cấp Rare. Force Wing – Rare với100 level hứa hẹn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhân vật của bạn.

2. Force Wing Skills

 • Special Force Wing Skills are now available at NPC Yerte in Port Lux, there are 03 skills:
  • Wing Assault: Giving additional hit with specific percentage based on the damage of your hit.
  • Wing Protect: Giving the absolute protection for specific times.
  • Wing Fly: Increase your movement speed passively.
 • Bộ 3 kỹ năng dành riêng cho Force Wing đã có mặt tại NPC Yerte ở Port Lux, cụ thể:
  • Wing Assault: Gây thêm một hit sát thương lên đối thủ, dựa theo một tỉ lệ % nhất định của sát thương gốc mà bạn gây ra.
  • Wing Protect: Bảo vệ bạn một cách toàn diện một số lần nhất đinh.
  • Wing Fly: Tăng tốc độ di chuyển cho nhân vật của bạn.

New Cash Items are coming to the Item Shop / Mở bán một số vật phẩm mới:

 • Chaos Accessories (22-Sep-2022 ~ 06-Oct-2022)
 • Force Wing Costume with options (with duration) (22-Sep-2022 ~ 06-Oct-2022)
 • Electronica weapon costume package(9/22 ~ 10/06)
 • Electronica Outfit costume package (9/22 ~ 10/06)
 • Electronica Helmet costume package (9/22~10/06)
 • Molley Pet Package (9/22~10/6)
 • Old Magic Book (Medium) (9/22~10/6)
 • Mysterious Magic Book (Rare) (9/22~10/6)
 • Mystery Cube (Rare) (9/22~10/6)
 • Extreme Core Pocket (Premium) (9/22~10/6)

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.