Cabal Mobile – FAQ – Server Migration

Posted by

🇵🇭 The post comes with both English and Vietnamese. English will be first then Vietnamese.

🇻🇳 Bài viết bao gồm cả 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Tiếng Anh trước và tiếng Việt sau.


The Aquila and Garuda Servers will be merged and rebirth into the Griffin Server. Around this migration, there are lots of confusion. Take a look at the Q&A below:

❓Q: What will happen?

A: Aquila and Garuda Servers will be merged into the Griffin Server.

❓Q: When will it happen?

A: Plan is the merge will be done during the weekly maintenance on 07-April-2022.

❓Q: Can I decide to not move to Griffin?

A: No, the merge will be done automatically. There is no other alternative.

❓Q: I’m playing in Phoenix, anything will happen?

A: No, you are safe to enjoy!

❓Q: I have characters in both servers, what will happen?

A: If you have less than or equal 6 characters in total, then all 6 characters will be moved to the new server Griffin. Check the examples below:

 • You have 3 characters in Aquila and 2 characters in Garuda => All 5 characters will be moved to Griffin.
 • You have 6 characters in Aquila and 0 character in Garuda => All 6 characters will be moved to Griffin.
 • You have 1 character in Aquila and 5 characters in Garuda => All 6 characters will be moved to Griffin.

❓Q: How many characters will be moved to the new server?

A: It depends on the activation status of Character Slot Extender item:

 • You will get total of 6 available slots of character in Griffin, if:
  • You do not have NEITHER
  • “Character Slot Extender (No. 7)” activated in either Aquila or Garuda
  • NOR
  • “Character Slot Extender (No. 8)” activated in either Aquila or Garuda.
 • You will get total of 7 available slots of character in Griffin, if:
  • You have only “Character Slot Extender (No. 7)” activated in either Aquila or Garuda.
  • OR
  • You have only “Character Slot Extender (No. 8)” activated in either Aquila or Garuda.
 • You will get total of 8 available slots of character in Griffin, if:
  • You have both
  • “Character Slot Extender (No. 7)” activated in either Aquila or Garuda
  • AND
  • “Character Slot Extender (No. 8)” activated in either Aquila or Garuda.

❓Q: If I have more characters than the available slots of character in Griffin, what will happen?

A: Characters will be marked for removal during the merge, based on some prioritising criteria:

 • Characters with lower Level will be removed.
 • If multiple characters have same Level, the one that has lower EXP will be removed.
 • If characters have same Level and EXP, the one that was created later will be removed.
 • For example
  • I have 7 slots in Griffin, but I have total 11 characters from Aquila and Garuda,:
   • Aquila:
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char4 – Lv 168 24%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% created on 01/01/2022
    • Char7 – Lv 93 84%
   • Garuda:
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char28 – Lv 142 12%
    • Char40 – Lv 1 40%
    • Char920 – Lv 131 3% created on 01/04/2022
   • After merged into Griffin, you will get:
    • Char4 – Lv 168 24%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% created on 01/01/2022
    • ❌ Char920 – Lv 131 3% created on 01/04/2022 => Marked for removal because the creation date was newer than the Char6
    • ❌ Char7 – Lv 93 84% => Marked for removal due to low level
    • ❌ Char40 – Lv 1 40% => Marked for removal due to low level

❓Q: What will happen with Guild Ranking?

A: Guild Ranking will be merged. Guild Ranking will be updated daily based on the Mission War score as usual.

❓Q: What will happen with Dungeon Ranking?

A: Dungeon Ranking will also be merged. Ranking will be updated hourly after merged as usual.

❓Q: If a character name is existed in both servers, what will happen?

A: During the merge, server will add a suffix or random number at the end of the name forcefully to avoid the duplication.

 • For example, in Aquila, I have a character name MrWormy. During the merge, server will change it into something like MrWormy0391, MrWormy_A…
 • All characters will get a Rename Card complimentary for renaming afterward.

❓Q: What will happen with Guild Name?

A: Guild Name will also be forced with a suffix. Guild Master can change the Guild Name with the free Guild Rename Card provided.

❓Q: Since the name gets changed automatically, will I lose people in my buddy list?

A: No, the merge process will also update the buddy list according to the name that was updated automatically by the system.

 • For example, I have a friend in buddy list whose IGN was MrAzure, due to merge, his name was renamed automatically into MrAzure9348. Then after the merge, when I login, I will see MrAzure9348 in my buddy list.

❓Q: What will happen to items in Agent Shop, Warehouse and Shared Achievement?

A: Between two servers, Agent Shop, Warehouse and Shared Achievement of the character with higher level, EXP and oldest creation date will be moved to the Griffin.

❓Q: What will happen with my items in the Event Inventory?

A: All of items in the Event Inventory will be merged into Griffin. But if the item has the receive duration expired during the maintenance, you should receive the item before the merge to avoid item loss.

❓Q: What will happen with my Force Gem?

A: Total amount of Force Gem from both Aquila and Garuda will be combined and moved to Griffin.

❓Q: What will happen with my periodical services (Premium, Blessing Beads, AH cards…)

A: It depends on the type of periodical services:

 • Premium Service won’t be affected, and you will get it in Griffin as you have it from before.
 • If you use any blessing beads or AH card in both servers, then:
  • If the types of blessing beads and rates are the same, the duration will be merged.
  • If the types of blessing beads are the same but the rates are not the same, the one will higher rate will be moved.
  • If the types of blessing beads are not the same, they will be moved.
 • For example:
  • You are using in Aquila:
   • BB EXP 100% 30d
   • BB AXP 50% 30d
   • BB Plus 25d
  • You are using in Garuda:
   • BB EXP 50% 15d
   • BB AXP 50% 32d
   • BB Skill EXP 100% 20d
   • BB WEXP 50% 10d
  • Then in Griffin, you will get:
   • BB EXP 100% 30d (from Aquila; the one from Garuda got deleted because only 50% EXP)
   • BB AXP 50% 62d (merged from both servers)
   • BB Skill EXP 100% 20d (from Garuda)
   • BB WEXP 50% 10d (from Garuda)
   • BB Plus 25d (from Aquila)

Hope that this post will assist you somehow for the preparation before the server migration from Aquila and Garuda into Griffin on 07/04/2022. The publisher – PlayPark – also throw a lot of exclusive events for welcoming players to the new Griffin server. Get yourself ready and jump into the Griffin!

Wormy/


Server Aquila và Garuda đang chuẩn bị tiến hành sát nhập vào thành server Griffin. Xung quanh câu chuyện sát nhập, có cả trăm ngàn câu hỏi mà người chơi băn khoăn. Hãy cùng Wormy chạy qua danh sách các câu hỏi thường gặp xung quan việc sát nhập nhé!

❓Q: Chuyện gì sắp xảy ra vậy?

A: Server Aquila và Server Garuda sẽ sát nhập với nhau thành server Griffin.

❓Q: Khi nào việc này sẽ xảy ra?

A: Theo dự kiến, việc sát nhập sẽ được diễn ra vào lúc bảo trì định kỳ ngày 07 Tháng Tư 2022 (07/04/2022).

❓Q: Tôi có thể chọn lựa không chuyển sang server Griffin không?

A: Không, việc sát nhập sẽ được diễn ra tự động, do vậy bạn không có lựa chọn nào khác.

❓Q: Tôi đang chơi ở server Phoenix, liệu có gì xảy ra với tôi không?

A: Không, bạn không phải lo gì cả, yên tâm mà cày game!

❓Q: Tôi có nhân vật ở cả 2 server, chuyện gì sẽ xảy ra?

A: Nếu bạn có tổng là ít hơn hoặc bằng 6 nhân vật ở cả hai server Aquila và Garuda thì tất cả các nhân vật đó sẽ được chuyển sang Griffin. Bạn hãy xem các ví dụ sau nhé:

 • Bạn có 3 nhân vật ở Aquila và 2 nhân vật ở Garuda => Cả 5 nhân vật sẽ được chuyển sang Griffin.
 • Bạn có 6 nhân vật ở Aquila và 0 nhân vật ở Garuda => Cả 6 nhân vật sẽ được chuyển sang Griffin.
 • Bạn có 1 nhân vật ở Aquila và 5 nhân vật ở Garuda => Cả 6 nhân vật sẽ được chuyển sang Griffin.

❓Q: Bao nhiêu nhân vật sẽ được chuyển sang server mới?

A: Điều này phụ thuộc vào việc bạn có kích hoạt item “Character Slot Extender” hay không, cụ thể:

 • Bạn sẽ có tổng cộng 6 slot nhân vật ở server Griffin nếu:
  • Bạn không kích hoạt một trong hai item sau ở cả 2 server Aquila và Garuda:
   • “Character Slot Extender (No. 7)”
   • “Character Slot Extender (No. 8)”
 • Bạn sẽ có tổng cộng 7 slot nhân vật ở server Griffin nếu:
  • Bạn chỉ kích hoạt:
   • “Character Slot Extender (No. 7)” ở server Aquila hoặc Garuda,
   • Hoặc
   • “Character Slot Extender (No. 8)” ở server Aquila hoặc Garuda.
 • Bạn sẽ có tổng cộng 8 slot nhân vật ở server Griffin nếu:
  • Bạn kích hoạt cả 2 đồng thời:
   • “Character Slot Extender (No. 7)” ở server Aquila hoặc Garuda,
   • Và:
   • “Character Slot Extender (No. 8)” ở server Aquila hoặc Garuda.

❓Q: Tôi có nhiều nhân vật hơn số lượng slot nhân vật tại Griffin, chuyện gì sẽ xảy ra?

A: Các nhân vật sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi quá trình sát nhập theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

 • Nhân vật có level thấp hơn sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi sát nhập.
 • Nếu các nhân vật có cùng level, nhân vật có lượng EXP thấp hơn sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi sát nhập.
 • Nếu các nhân vật có cùng level, cùng lượng EXP, nhân vật nào được tạo sau sẽ bị đánh dấu để bỏ khỏi sát nhập.
 • Ví dụ:
  • Tôi có 7 slots bên server Griffin, nhưng có 11 nhân vật ở tổng cộng 2 server Aquila và Garuda, cụ thể:
   • Aquila:
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char4 – Lv 168 24%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% tạo ngày 01/01/2022
    • Char7 – Lv 93 84%
   • Garuda:
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char28 – Lv 142 12%
    • Char40 – Lv 1 40%
    • Char920 – Lv 131 3% tạo ngày 01/04/2022
   • Sau khi sát nhập ở Griffin sẽ có:
    • Char4 – Lv 168 24%
    • Char2 – Lv 165 40%
    • Char3 – Lv 150 40%
    • Char1 – Lv 150 20%
    • Char24 – Lv 150 20%
    • Char5 – Lv 142 12%
    • Char6 – Lv 131 3% tạo ngày 01/01/2022
    • ❌ Char920 – Lv 131 3% tạo ngày 01/04/2022 => Bị bỏ vì trùng ngày tạo mới hơn nhân vật Char6, nên mức ưu tiên đánh dấu bỏ cao hơn
    • ❌ Char7 – Lv 93 84% => Bị bỏ vì level thấp
    • ❌ Char40 – Lv 1 40% => Bị bỏ vì level thấp

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra guild bảng xếp hạng Guild?

A: Bảng xếp hạng Guild sẽ được sát nhập vào server Griffin. Kết quả xếp hạng sẽ được update định kỳ hàng ngày dựa trên kết quả Mission War.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy với bảng xếp hạng Dungeon?

A: Bảng xếp hạng dungeon sẽ được sát nhập sang server Griffin, kết quả xếp hạng sẽ được cập nhật hàng giờ như trước đây.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân vật của tôi bị trùng tên ở cả Aquila và Garuda?

A: Trong quá trình sát nhập, hệ thống sẽ tự động đổi tên tất cả các nhân vật với một hậu tố hoặc chuỗi số / chữ ngẫu nhiên để tránh trùng lặp.

 • Ví dụ ở server Aquila tôi có nhân vật tên là MrWormy. Trong quá trình sát nhập, hệ thông sẽ đổi tên nhân vật của tôi thành MrWormy0391 hoặc MrWormy_A hoặc gì đó tương tự.
 • Tất cả các nhân vật sẽ được tặng miễn phí một thẻ đổi tên “Rename Card” để phục vụ cho việc đổi tên nhân vật sau khi bị tự động đổi như trên.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với tên của Guild?

A: Tên guild cũng có thể trùng giữa hai server, do vậy, hệ thống cũng sẽ tự động đổi tên guild. Chủ guild có thể đổi lại tên guild bằng thẻ đổi tên guild miễn phí được gửi cho chủ guild trong quá trình sát nhập.

❓Q: Tôi thấy tên nhân vật bị đổi tự động, liệu tôi có bị mất hết danh sách bạn bè không (Buddy List)?

A: Không, khi hệ thống đổi tên nhân vật tự động trong quá trình sát nhập thì tên tương ứng trong Buddy List cũng sẽ tự động đổi theo.

 • Ví dụ, tôi có người bạn có tên nhân vật là MrAzure, trong quá trình sát nhập, hệ thống tự động đổi tên nhân vật thành MrAzure9348. Sau khi kết thúc sát nhập, tôi sẽ thấy MrAzure9348 trong danh sách bạn bè của tôi.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với các item trong Agent Shop, Warehouse (kho) và Shared Achievement?

A: Trong hai server, server nào có nhân vật có level cao nhất với tổng EXP cao nhất và ngày tạo cũ nhất sẽ được ưu tiên để chuyển toàn bộ Agent Shop, Warehouse và Shared Achievement sang server Griffin.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với các item trong Event Inventory của tôi?

A: Toàn bộ các item trong Event Inventory của cả 2 server sẽ được sát nhập về Griffin. Nhưng nếu item trong Event Inventory có thời hạn nhận nằm trong khoảng thời gian bảo trì thì bạn nên nhận item đó trước bảo trì để tránh thất thoát item.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với Force Gem của tôi?

A: Tổng Force Gem của cả Aquila và Garuda sẽ được cộng dồn và chuyển sang Griffin.

❓Q: Chuyện gì sẽ xảy ra với các dịch vụ có thời hạn của tôi (Premium, Blessing Beads, AH cards…)

A: Điều đó tùy thuộc vào loại dịch vụ có thời hạn mà bạn có, cụ thể:

 • Premium sẽ không bị ảnh hưởng, vì nó kích hoạt trên toàn bộ các server.
 • Nếu bạn có sử dụng Blessing Beads hoặc AH Card ở cả 2 server thì:
  • Nếu loại blessing beads trùng và tỉ lệ nhân trùng thì tổng thời hạn của blessing beads sẽ được cộng dồn và chuyển sang Griffin.
  • Nếu loại blessing beads trùng nhưng tỉ lệ nhân khác nhau thì loại có tỉ lệ nhân cao hơn sẽ được chuyển sang Griffin.
  • Nếu loại blessing beads không trùng thì mặc định nó sẽ được chuyển sang Griffin.
 • Bạn xem ví dụ cụ thể bên dưới nhé:
  • Ở Aquila bạn đang dùng:
   • BB EXP 100% 30d
   • BB AXP 50% 30d
   • BB Plus 25d
  • Ở Garuda bạn đang dùng:
   • BB EXP 50% 15d
   • BB AXP 50% 32d
   • BB Skill EXP 100% 20d
   • BB WEXP 50% 10d
  • Khi đó sau khi sát nhập ở Griffin bạn sẽ có:
   • BB EXP 100% 30d (được mang sang từ Aquila; cái ở Garuda bị xóa vì tỉ lệ nhân thấp hơn, chỉ có 50% EXP)
   • BB AXP 50% 62d (cộng dồn thời hạn từ hai server)
   • BB Skill EXP 100% 20d (được mang sang từ Garuda)
   • BB WEXP 50% 10d (được mang sang từ Garuda)
   • BB Plus 25d (được mang sang từ Aquila)

Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ bạn phần nào cho việc chuẩn bị cho sát nhập từ Aquila và Garuda vào Griffin vào ngày 07/04/2022 tới. Nhà phát hành PlayPark cũng mở hàng loạt sự kiện độc quyền cho server Griffin để kêu gọi các chiến binh chung tay xây dựng server mới. Hãy chuẩn bị thật tốt hành trang cho mình để tiến vào server Griffin bạn nhé.

Wormy/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.